Aanvraag indienen voor Fonds Franciscus

Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus richt zich in eerste instantie op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat.

Inloophuizen zijn onmisbaar

Inloophuizen zijn een onmisbare voorziening in het omzien naar de meest kwetsbare mensen. Wij zien dat inloophuizen uniek zijn in hun werkwijze. Ze bieden een plek waar mensen gezien en gehoord worden en ruimte kan ontstaan voor hoop en perspectief. Inloophuizen zijn voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving van zeer grote waarde; een van de weinige plekken waar ze nog contact van mens tot mens hebben.

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Kansfonds wil graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van de inloophuizen. Hiervoor is samen met de inloophuizen een programma ontwikkeld dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan van de sector.

Het programma van Fonds Franciscus

Het gehele programma voor inloophuizen heeft een looptijd van vijf jaar. In 2018 zijn we begonnen met een inventarisatie, waar deelnemende organisaties inzicht hebben gegeven in de uitdagingen en kansen die er liggen voor de sector. Op basis hiervan is een programma voor de komende drie jaar (januari 2020 t/m december 2022) ontwikkeld, waarin we gezamenlijk gaan werken aan organisatieontwikkeling. Hiervoor biedt Kansfonds een exploitatiebijdrage (maximaal 50% van de jaarlijkse exploitatiebegroting tot een maximum van € 37.500,- per jaar) en capaciteitsversterkende ondersteuning.

Hier vindt u een korte beschrijving over de totstandkoming van het programma, de doelstellingen en de verandertheorie.

Wat bieden we?

Fonds Franciscus wordt een leergemeenschap waarbinnen deelnemende inloophuizen kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Er wordt nadrukkelijk ruimte gecreëerd voor de inzet van kennis en ervaring van deelnemende organisaties. Het programma bestaat uit drie onderdelen: basis, aanvullend en facultatief.

Basisprogramma
Alle deelnemende organisaties nemen deel aan het basisprogramma van Fonds Franciscus. Het basisprogramma heeft vier programma-onderdelen:

 1. Exploitatie financiering
  Een exploitatiebijdrage vormt de basis van de ondersteuning in het programma. Het toe te kennen bedrag is maximaal 50% van de jaarlijkse exploitatiebegroting tot een maximum van € 37.500,- per jaar.
 2. Training en kennisdeling over presentiebenadering
  Na een masterclass ‘presentie in de praktijk’ volgt een intervisie-traject onder begeleiding van een coach. Tijdens deze begeleide intervisie is aan de hand van casuïstiek ruimte voor kennisdeling en reflectie.
 3. Impact instrument en training
  Gedurende het programma wordt een instrument ontwikkeld die het effect van het werk van inloophuizen op een aansprekende wijze aantoont.
 4. Uitwisseling
  Twee keer per jaar worden er uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, waar we de geleerde lessen met elkaar delen.

Aanvullend programma
In overleg met de deelnemende inloophuizen wordt bepaald of en welke aanvullende onderdelen tijdens het programma ingezet worden.De programma-onderdelen van het aanvullende programma bestaan uit fondsenwerving, organisatie-inrichting, vrijwilligersbeleid en advies & coaching op maat.

Facultatief programma
Voor belangstellende inloophuizen is er de mogelijkheid deel te nemen aan twee facultatieve onderdelen: een inspiratietraject over verdienmodellen en/of een lobbytraject.

Een nadere toelichting op alle programma’s vindt u hier. Evenals een indicatief tijdschema van de programma’s gedurende de looptijd. Afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties worden trainingen en bijeenkomsten over maximaal drie groepen verdeeld om zo een regionale spreiding mogelijk te maken en reis- en tijds investering te beperken, met uitzondering van de twee uitwisselingsbijeenkomsten per jaar.

Wat vragen wij?

We vragen deelnemers om een actieve bijdrage aan het programma, wat neerkomt op een tijdsinzet van 10 dagen per jaar. Ter compensatie van de tijdsinzet mogen maximaal 5 dagen in betaalde uren aan de exploitatiebegroting worden toegevoegd.

Naast een investering in tijd vragen we ook een actieve inzet en inbreng aan de bijeenkomsten die georganiseerd worden. Bovendien maken we graag gebruik van de kennis en ervaring van deelnemende inloophuizen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een workshop, het 1-op-1 delen van ervaringen of het aanbieden van trainingsruimte.

Tot slot is het de bedoeling dat de deelnemers medewerking verlenen aan het delen van kennis, ervaringen en resultaten. Een effectmeting wordt een integraal onderdeel van het programma. De hiervoor geselecteerde deelnemers wordt medio 2019 gevraagd deel te nemen aan een nulmeting.

Richtlijnen

Voor een bijdrage uit Fonds Franciscus hanteren we een aantal criteria waaraan een inloophuis moet voldoen:

 • De organisatie werkt vanuit het gedachtegoed van presentie.
 • De organisatie is ontstaan uit een lokaal initiatief.
 • De organisatie heeft menselijke waardigheid voorop staan en werkt vanuit naastenliefde aan het omzien naar elkaar.
 • De organisatie heeft onvoldoende middelen om activiteiten te starten, te continueren of uit te breiden. Ook inloophuizen die door gebrek aan middelen in hun voortbestaan bedreigd worden, nodigen we graag uit om een aanvraag in te dienen.
 • Hoewel er vanuit de presentiebenadering geen onderscheid gemaakt wordt in doelgroepen,  wordt er in de selectiecriteria wel een accent gelegd op activiteiten die zich richten op de volgende groepen: mensen in armoede, dak-en thuislozen, sociaal geïsoleerden, mensen met psychische problemen, verwarde personen, (ex-)verslaafden, ex-gedetineerden en ongedocumenteerden.

Het programma voor inloophuizen van Fonds Franciscus heeft naar verwachting plaats voor 80 organisaties om deel te nemen. Wanneer er meer organisaties voldoen aan de richtlijnen wordt er een extra weging toegepast waarbij gelet zal worden op financiële noodzaak, motivatie en geografische spreiding.

Uitsluitingscriteria

 • Politiek getinte of evangeliserende activiteiten.
 • Doelgroep uitsluitende activiteiten.
 • Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die gericht zijn op fondsenwerving.
 • Kosten voor aanbestedingstrajecten.
 • Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting.

Een aanvraag indienen

U kunt t/m 1 juli 2019 een aanvraag indienen voor deelname aan het programma van Fonds Franciscus. U volgt daarvoor de volgende 3 stappen:

 1.  Insturen vooraanvraag via deze website waarbij u bij de motivatie aangeeft dat het om een aanvraag voor Fonds Franciscus betreft. U wordt vervolgens uitgenodigd een volledige aanvraag in te dienen.
 2. Invullen aanvraagformulier Fonds Franciscus en verzamelen aanvullende documenten:
  – Een gewaarmerkte kopie van de statuten van uw organisatie
  – (indien van toepassing) Een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar.
  – Meest recent beschikbare jaarverslag inclusief jaarrekening.
  – Een exploitatiebegroting 2020 (inkomsten en uitgaven) en indien beschikbaar een exploitatiebegroting voor 2021 en 2022.
 3. Compleet maken van de aanvraag via Mijn Kansfonds, waarbij het aanvraagformulier Fonds Franciscus kan worden bijgevoegd als projectplan.

In juli en augustus 2019 nemen wij de binnengekomen aanvragen in behandeling. Mogelijk neemt een adviseur contact met u op voor nadere toelichting. We streven ernaar u in september 2019 te berichten over ons besluit.

Volgend op de besluitvorming worden de geselecteerde organisaties uitgenodigd voor een intakegesprek om een programma op maat vast te stellen. Een nulmeting zal onderdeel zijn van dit gesprek. Ons streven is om de gesprekken te voeren in de weken 39 en 40 (23 september – 6 oktober) op locaties verspreid over het land.

Meer informatie

Voor vragen over Fonds Franciscus en over het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met Frédérique van Middelkoop, Willem van Sermondt of Bram Truijen: 035-6249651.