Aanvraag indienen voor Fonds Franciscus

Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat.

Inloophuizen zijn onmisbaar

Inloophuizen zijn een onmisbare voorziening in het omzien naar de allerkwestbaarsten. Wij zien dat inloophuizen uniek zijn in hun werkwijze. Ze bieden een plek waar mensen gezien en gehoord worden en ruimte kan ontstaan voor hoop en perspectief. Inloophuizen zijn voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving van zeer grote waarde; een van de weinige plekken waar ze nog contact van mens tot mens hebben.

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Inherent aan het werk van inloophuizen is dat ze van nature meer gericht zijn op de uitvoering van activiteiten voor bezoekers,  dan op lange termijn organisatievragen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit.

Kansfonds wil graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van de inloophuizen. Dit doen we door samen met de inloophuizen een programma te ontwikkelen dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan van de sector.

Welke organisaties zoeken we?

We zoeken lokale initiatieven, die werken vanuit het gedachtegoed van presentie. Het vergroten van menselijke waardigheid staat bij deze organisaties voorop. Het werk laat zich typeren door langdurig trouwe aanwezigheid, aansluiten bij tempo en behoefte van de doelgroep en het creëren van vertrouwen en wederkerigheid.

We richten ons op inloophuizen die onvoldoende middelen hebben om activiteiten te starten, door te laten gaan of uit te breiden. Ook inloophuizen die door gebrek aan middelen in hun voortbestaan bedreigd worden, nodigen we graag uit om een aanvraag in te dienen.

Wat bieden we?

Het programma voor inloophuizen heeft een looptijd van vijf jaar. We beginnen met wat druk van de ketel te halen door het bieden van exploitatie financiering tot eind 2019. Dat geeft de rust om het komende jaar samen met u te inventariseren waar de uitdagingen en kansen liggen voor de sector.

Op basis daarvan ligt er eind 2019 een programma waarin we de volgende drie jaar gezamenlijk gaan werken aan organisatieontwikkeling. Dat doen we door het aanbieden van tastbare oplossingen voor de geïnventariseerde uitdagingen. We maken hierbij gebruik van peer-to-peer learning en externe deskundigheid. Voor deelname aan dit driejarige programma wordt een nieuwe oproep gedaan.

Voor nu willen we u graag uitnodigen om een aanvraag in te dienen voor de inventarisatieperiode, die duurt tot eind 2019. Daarin bieden wij:

 

 1. Een soort noodfonds voor exploitatie financiering
  De bijdrage zal worden vastgesteld op basis van maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de verhouding in exploitatie en activiteiten. Onze bijdrage is maximaal 50% van de exploitatiebegroting tot een maximum van € 50.000,- t/m 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend voor exploitatiekosten die nog niet gedekt zijn voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 december 2019.
 2. Uitwisseling en kennisdeling met andere inloophuizen over ervaringen en uitdagingen van uw organisatie
  Tijdens de inventarisatieperiode vragen wij u ons inzicht te geven in uw financiële situatie en de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Ook verwachten wij dat u actief deelneemt door het bijwonen van twee bijeenkomsten per jaar voor kennisdeling.

Richtlijnen

Voor een bijdrage uit Fonds Franciscus hanteren we een aantal criteria waaraan een inloophuis moet voldoen:

 • De organisatie werkt vanuit het gedachtegoed van presentie.
 • De organisatie is ontstaan uit een lokaal initiatief.
 • De organisatie heeft menselijke waardigheid voorop staan en werkt vanuit naastenliefde aan het omzien naar elkaar.
 • Hoewel er vanuit de presentiebenadering geen onderscheid gemaakt wordt in doelgroepen, wordt er in de selectiecriteria wel een accent gelegd op activiteiten die zich richten op de volgende groepen:
  – Mensen in armoede
  – Dak- en thuislozen
  – Sociaal geïsoleerden
  – Mensen met psychische problemen
  – Verwarde personen
  – (ex-)verslaafden
  – Ex-gedetineerden
  – Ongedocumenteerden

Uitsluitingscriteria

 • Politiek getinte of evangeliserende activiteiten.
 • Doelgroep uitsluitende activiteiten.
 • Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die gericht zijn op fondsenwerving.
 • Kosten voor aanbestedingstrajecten.
 • Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting.

Een aanvraag indienen

Stuur het  aanvraagformulier voor 1 juni 2018 ingevuld op naar b.truijen@kansfonds.nl, samen met de daarin gevraagde bijlagen.

Selectieprocedure

In juni 2018 neemt een adviseur de binnengekomen aanvragen in behandeling. Mogelijk neemt hij of zij contact met u op, om te vragen de aanvraag verder toe te lichten. We streven ernaar u in juli 2018 te berichten over ons besluit over uw aanvraag.

Meer informatie

Voor vragen over het indienen van een aanvraag voor Fonds Franciscus kunt u contact opnemen met Bram Truijen (b.truijen@kansfonds.nl): 035-6249651.