Aanvraag indienen voor Fonds Franciscus

UPDATE: Aanvragen konden tot 1 juli 2019 worden ingediend.

Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus richt zich in eerste instantie op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat.

Inloophuizen zijn onmisbaar

Inloophuizen zijn een onmisbare voorziening in het omzien naar de meest kwetsbare mensen. Wij zien dat inloophuizen uniek zijn in hun werkwijze. Ze bieden een plek waar mensen gezien en gehoord worden en ruimte kan ontstaan voor hoop en perspectief. Inloophuizen zijn voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving van zeer grote waarde; een van de weinige plekken waar ze nog contact van mens tot mens hebben.

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Kansfonds wil graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van de inloophuizen. Hiervoor is samen met de inloophuizen een programma ontwikkeld dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan van de sector.

Het programma van Fonds Franciscus

Het gehele programma voor inloophuizen heeft een looptijd van vijf jaar. In 2018 zijn we begonnen met een inventarisatie, waar deelnemende organisaties inzicht hebben gegeven in de uitdagingen en kansen die er liggen voor de sector. Op basis hiervan is een programma voor de komende drie jaar (januari 2020 t/m december 2022) ontwikkeld, waarin we gezamenlijk gaan werken aan organisatieontwikkeling. Hiervoor biedt Kansfonds een exploitatiebijdrage en capaciteitsversterkende ondersteuning.

Hier vindt u een korte beschrijving over de totstandkoming van het programma, de doelstellingen en de verandertheorie.

Wat bieden we?

Fonds Franciscus wordt een leergemeenschap waarbinnen deelnemende inloophuizen kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Er wordt nadrukkelijk ruimte gecreëerd voor de inzet van kennis en ervaring van deelnemende organisaties. Het programma bestaat uit drie onderdelen: basis, aanvullend en facultatief.

Basisprogramma
Alle deelnemende organisaties nemen deel aan het basisprogramma van Fonds Franciscus. Het basisprogramma heeft vier programma-onderdelen:

 1. Exploitatie financiering
  Een exploitatiebijdrage vormt de basis van de ondersteuning in het programma. Het toe te kennen bedrag is maximaal 50% van de jaarlijkse exploitatiebegroting tot een maximum van € 37.500,- per jaar.
 2. Training en kennisdeling over presentiebenadering
  Na een masterclass ‘presentie in de praktijk’ volgt een intervisie-traject onder begeleiding van een coach. Tijdens deze begeleide intervisie is aan de hand van casuïstiek ruimte voor kennisdeling en reflectie.
 3. Impact instrument en training
  Gedurende het programma wordt een instrument ontwikkeld die het effect van het werk van inloophuizen op een aansprekende wijze aantoont.
 4. Uitwisseling
  Twee keer per jaar worden er uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, waar we de geleerde lessen met elkaar delen.

Aanvullend programma
In overleg met de deelnemende inloophuizen wordt bepaald of en welke aanvullende onderdelen tijdens het programma ingezet worden.De programma-onderdelen van het aanvullende programma bestaan uit fondsenwerving, organisatie-inrichting, vrijwilligersbeleid en advies & coaching op maat.

Facultatief programma
Voor belangstellende inloophuizen is er de mogelijkheid deel te nemen aan twee facultatieve onderdelen: een inspiratietraject over verdienmodellen en/of een lobbytraject.

Een nadere toelichting op alle programma’s vindt u hier. Evenals een indicatief tijdschema van de programma’s gedurende de looptijd. Afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties worden trainingen en bijeenkomsten over maximaal drie groepen verdeeld om zo een regionale spreiding mogelijk te maken en reis- en tijds investering te beperken, met uitzondering van de twee uitwisselingsbijeenkomsten per jaar.

Wie doen er mee aan het programma?

Fonds Franciscus steunde in de inventarisatiefase 58 inloophuizen met EUR 1,8 miljoen. Dit zijn allemaal inloophuizen die werken vanuit het gedachtegoed van presentie, waarbij het vergroten van menselijke waardigheid voorop staan. Hun werk laat zich typeren door langdurig trouwe aanwezigheid, aansluiten bij tempo en behoefte van de doelgroep en het creëren van vertrouwen en wederkerigheid.

De deelnemende inloophuizen hebben onvoldoende middelen om activiteiten te starten, door te laten gaan of uit te breiden. 70% van de deelnemende inloophuizen hebben onvoldoende middelen om de voortgang van hun organisatie te garanderen.

Vragen?

Met inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: