Richtlijnen voor aanvragers

Welke projecten helpt Kansfonds mogelijk maken? Of uw project in aanmerking komt voor financiering hangt af van verschillende zaken. Onze missie is het belangrijkste uitgangspunt bij de beoordeling van de projecten. Dit zijn de richtlijnen die we hanteren.

Criteria met missie als uitgangspunt

Het eerste wat wij doen als we u projectaanvraag binnen krijgen, is kijken of deze aansluit bij de missie van Kansfonds. Een projectaanvraag sluit aan bij onze missie als de volgende vragen met ja beantwoord worden:

 • Richt het project zich op kwetsbare mensen?
 • Vindt het project plaats in Nederland?
 • Wordt het project uitgevoerd door een lokale organisatie?
 • Zijn er vrijwilligers bij het project betrokken?
 • Wordt er in het project voldoende ingezet op gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen helper en geholpene?
 • Is het project gericht op het vergroten van zelfregie?
  Belangrijk bij zelfregie is dat mensen de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. Bij het vergroten van zelfregie worden mensen geholpen om (weer) zelf vorm te geven aan hun leven. Uitgangspunt daarbij zijn de waarden en drijfveren van mensen zelf. Zelf in het woord zelfregie betekent niet dat mensen het alleen moeten doen. Het inschakelen van anderen is vaak essentieel bij het vergroten van zelfregie. Ook zijn we ons ervan bewust dat het vergoten van zelfregie voor sommige kwetsbare mensen een brug te ver is. Voor projecten van inloophuizen en pastoraten die zich richten op deze groep, is Fonds Franciscus opgericht.
 • Is het project gericht op het faciliteren van lange termijn verbindingen van nieuwe of bestaande sociale netwerken?
  Bestaande verbindingen worden versterkt wanneer een dakloze jongere bijvoorbeeld weer het contact met de familie aanhaalt. Of wanneer binnen een gemeenschap bestaande relaties worden verdiept om iemand een stapje verder te helpen. Nieuwe verbindingen ontstaan wanneer iemand bijvoorbeeld een maatje krijgt. Of de deur uitgaat en activiteiten onderneemt met anderen die hij nog niet kende.

Aanvullende criteria

Als u aan bovenstaande criteria voldoet gaan we verder kijken aan de hand van de volgende vragen:

Is er een financiële noodzaak voor onze bijdrage?
Met onze bijdrage willen we het verschil maken. Daarom selecteren we projecten die zonder onze bijdrage niet tot stand kunnen komen. We financieren zelden de totale kosten van een project, omdat we waarde hechten aan een breed draagvlak voor een project. Ook financieel. Bij grote projecten is de betrokkenheid van meerdere financiers daarom belangrijk. Waar we verder op letten is een eigen bijdrage van uw organisatie. Onze bijdragen variëren van € 500 tot € 250.000.

Is de voorgestelde aanpak logisch en passend?
Wanneer we een aanvraag beoordelen, willen we graag overtuigd zijn dat de gekozen aanpak effectief is en aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Daarom kijken we naar de volgende zaken:

 • Is er een aantoonbare behoefte bij de doelgroep aan dit project?
 • Wordt de doelgroep zoveel mogelijk actief betrokken bij de activiteiten?
 • Is de voorgestelde aanpak een goede manier om het vraagstuk aan te pakken? We kijken hierbij of de aanpak logisch is en of er eventueel bewijs is dat de aanpak werkt.
 • Is uw organisatie de aangewezen organisatie om dit project uit te voeren?
 • Heeft uw organisatie voldoende uitvoeringscapaciteit?
 • Heeft het project een duurzaam effect?

Wat zijn de risico’s?
Uit ervaring weten we welke factoren leiden tot succes van een project, maar ook welke factoren problemen kunnen opleveren. Daarom staan we bewust stil bij potentiële risico’s door naar de volgende criteria te kijken:

 • Is de organisatiestructuur op orde? Kansfonds ondersteunt projecten van organisaties met een onafhankelijk bestuur. Dit betekent dat het bestuur los staat van de uitvoering en dat er tussen bestuur en uitvoering en binnen het bestuur geen familiaire of relationele banden bestaan. Het minimumaantal bestuursleden is drie.
 • Is het plan haalbaar en uitvoerbaar?
 • Is er voldoende expertise aanwezig om de plannen uit te voeren?
 • Belangrijk is ook dat we zicht krijgen op de toekomst van het project: hoe gaat het project verder als tijdelijke bijdragen als de onze ophouden? Kan het project zichzelf bedruipen of kan het worden ingebed bij gemeenten of andere organisaties.

Wie kan indienen?

Kansfonds is er voor organisaties en initiatieven van allerlei gezindten, ideeën en achtergronden. We dragen alleen bij aan organisaties zonder winstoogmerk. In de praktijk zijn dat veelal projecten van verenigingen of stichtingen. Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties kunnen geen aanvraag bij Kansfonds indienen. Grotere, professionele instellingen op het terrein van welzijn en zorg kunnen alleen een aanvraag indienen als ze duidelijk kunnen maken dat hun project buiten de reguliere financiering valt. BV’s zijn ook bijna altijd uitgesloten, net als privépersonen. Tot slot dragen we niet bij aan Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving.

Waarvoor kunt u indienen?

Bij Kansfonds kunt u terecht voor een:

 • Startbijdrage voor exploitatiekosten en/of (eenmalige) investeringen voor een project met een start- en einddatum. Kansfonds financiert geen geen exploitatiekosten van reeds bestaande projecten. Om de initiatieven die we ondersteunen de kans te geven zich te ontwikkelen en een structureel (financieel) te borgen, ondersteunen wij een initiatief voor maximaal vier tot vijf jaar.
 • Overbruggingsfinanciering
  Kansfonds draagt in principe alleen bij aan de start of doorontwikkeling van een project. Soms heeft een organisatie echter een tijdelijk en onvoorzien financieel tekort. Ook in deze situatie kan Kansfonds in sommige gevallen bijdragen. Dat kan alleen als het gaat om activiteiten die anders niet door dreigen te gaan, die naadloos aansluiten bij onze missie en wanneer het financiële tekort aantoonbaar van tijdelijke aard is en er een oplossing in het nabije verschiet ligt.

Kansfonds financiert geen projecten die al gestart zijn.

Uitsluitingscriteria

Wij zijn ook duidelijk in wat we niet steunen. Aanvragen die we niet in behandeling nemen zijn aanvragen voor:

 • Kortdurende en eendaagse activiteiten
 • Jubilea, onderzoek, publicaties, studiekosten, seminars en congressen
 • Documentaires en films
 • Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu, sport, gezondheid en onderwijs.
 • Politiek getinte of evangeliserende projecten

Verder nemen we ook geen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op:

 • Structurele exploitatiekosten en niet-projectgebonden salariskosten
 • Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting van bijvoorbeeld buurthuizen en multifunctionele centra
 • Kosten voor aanbestedingstrajecten
 • Inrichting van de openbare ruimten
 • Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf)