Richtlijnen voor aanvragers

Welke projecten helpt Kansfonds mogelijk maken? Of uw project in aanmerking komt voor financiering hangt af van verschillende zaken. Dit zijn de richtlijnen die we hanteren.

Aansluiten bij ons doel

Kansfonds geeft alleen geld aan projecten die helpen onze missie te vervullen. En dat is mensen helpen omzien naar de kwetsbaarsten in de samenleving, zodat zij niet buitengesloten raken. De projecten zijn opgezet door mensen die weten wat er speelt. En die kansen zien omdat ze in de nabijheid zijn van degenen die hulp nodig hebben. In de projecten speelt de vrijwillige inzet van mensen een belangrijke rol.

In Nederland, Suriname en Caribisch deel

Kansfonds steunt hoofdzakelijk projecten in Nederland. Op kleine schaal steunen we projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname.

Meerdere financiers nodig

We financieren zelden de totale kosten van een project. We vinden het belangrijk dat uw organisatie ook zelf een financiële bijdrage levert. Bij grote projecten vinden we de betrokkenheid van meerdere financiers essentieel. Onze bijdragen variëren van € 1.000 tot zo’n € 250.000, afhankelijk van de grootte van het project. Voordat we een bijdrage doen, moet de noodzaak daarvoor duidelijk zijn. De begroting is kostenbewust opgesteld.

Uitzicht op continuïteit

Belangrijk is dat we zicht krijgen op de toekomst van het project: hoe gaat het project verder als tijdelijke bijdragen als de onze ophouden? Kan het project zichzelf bedruipen of kan het worden ingebed bij gemeenten of andere organisaties?

Een kwalitatief goede aanvraag

Alleen projecten die goed in elkaar zitten, komen bij Kansfonds in aanmerking voor financiering. Hier kijken we naar:

 • Sluit de oplossing aan bij het probleem of de vraag van de doelgroep?
 • Heeft uw organisatie voldoende uitvoeringscapaciteit?
 • Is het resultaat concreet te benoemen?
 • Is er een dekkingsplan?
 • Zit het projectplan SMART in elkaar. Dat wil zeggen:
 • Specifiek (duidelijk en concreet doel)
 • Meetbaar (wat wil je weten en hoe kun je dat meten?)
 • Acceptabel (is er draagvlak en betrokkenheid om het uit te voeren?)
 • Realistisch (haalbaar, ook in kosten en baten)
 • Tijdgebonden (start- en einddatum)

Wie kan indienen?

Kansfonds is er voor organisaties en initiatieven van allerlei gezindten, ideeën en achtergronden. We dragen alleen bij aan projecten zonder winstoogmerk. In de praktijk zijn dat veelal projecten van verenigingen of stichtingen. Grotere, professionele (overheids)instellingen in welzijn en zorg kunnen alleen een aanvraag indienen als ze duidelijk kunnen maken dat hun initiatief buiten de reguliere financieringsregels valt. BV’s zijn bijna altijd uitgesloten, net als privépersonen.

Uitsluitingscriteria

Als fonds zijn we ook duidelijk in wat we niet steunen. Aanvragen die we niet in behandeling nemen zijn aanvragen voor:

 • Kortdurende en eendaagse activiteiten
 • Jubilea, onderzoek, publicaties, studiekosten, seminars en congressen
 • Documentaires en films voor een algemeen publiek
 • Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport
 • Politiek getinte of evangeliserende projecten

Verder nemen we ook geen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op:

 • Structurele exploitatiekosten en niet-projectgebonden salariskosten
 • Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting van bijvoorbeeld buurthuizen en multifunctionele centra
 • Kosten voor aanbestedingstrajecten
 • Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties, regulier gesubsidieerd welzijnswerk, speeltuinen en peuterspeelzalen
 • Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving
 • Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf)