Richtlijnen en criteria zwerfjongeren

Kansfonds zoekt projecten die thuisloze jongeren weer geloof geven in eigen kunnen. Indienen kan tot 1 februari 2016.

Voorwaarden

Onder zwerfjongeren of thuisloze jongeren verstaan we de feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen.

 • Kansfonds ondersteunt het project voor de duur van drie jaar. Als richtlijn voor onze bijdrage hanteren we voor het eerste jaar maximaal € 50.000. In het tweede jaar € 30.000. En in het derde jaar € 20.000.
 • De aanpak gaat uit van de vraag en behoeften van thuisloze jongeren zelf. De aanpak komt in dialoog met hen tot stand.
 • In het project werken bij voorkeur diverse (lokale) organisaties samen om de doelgroep zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Eén organisatie is aanvrager en penvoerder.
 • In het projectplan is aandacht voor de financiële en inhoudelijke continuïteit van de activiteiten, na afloop van de steun van Kansfonds.
 • Er zijn vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het project.
 • Het project is vernieuwend en/of gebaseerd op succesvol bewezen aanpakken. Het project mag ook voortbouwen op een bestaand project. Als daar maar een vernieuwend element aan is toegevoegd dat aansluit bij het doel van deze versneller.
 • Het project vindt plaats in Nederland.
 • De projectaanvraag bestaat uit een haalbaar plan. Daarin is duidelijk aangegeven wat het doel is. Wat de activiteiten en geplande resultaten zijn. En wat het bereik is van het project. De resultaten dienen meetbaar te zijn. Daarnaast wordt een onderbouwde begroting gevraagd en een dekkingsplan.
 • De initiatiefnemers zijn bereid om hun ervaring met het project te delen en om mee te werken aan de externe evaluatie.
 • Uit het plan blijkt dat de aanvragende organisatie ook zelf bijdraagt aan het mogelijk maken van het project, bijvoorbeeld met menskracht of eigen middelen.

Uitsluitingscriteria

Bepaalde soorten kosten komen zelden in aanmerking voor financiering door Kansfonds. Dit zijn:

 • Individuele noodhulp
 • Structurele exploitatiekosten en niet projectgebonden salariskosten
 • Financiering achteraf van reeds gemaakte kosten
 • Jubileum- en eendaagse activiteiten; kosten voor onderzoek, publicaties; studiekosten, seminars en congressen
 • Documentaires en films voor een algemeen publiek
 • Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport
 • Politiek getinte of evangeliserende projecten
 • Regulier gesubsidieerd welzijnswerk, renovatie/inrichting van buurthuizen en multifunctionele centra, speeltuinen en peuterspeelzalen
 • Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties. Tenzij zij kunnen aantonen dat het gaat om een vernieuwende aanpak die niet of moeilijk met reguliere middelen is te bekostigen
 • Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving