Richtlijnen voor aanvragers

Of jouw project in aanmerking komt voor financiering hangt af van verschillende zaken. Onze missie is het belangrijkste uitgangspunt bij de beoordeling van projectaanvragen. We zijn ook duidelijk in wat we niet steunen. Op deze pagina lees je alle richtlijnen.

Past het project bij onze missie? Lees de uitgangspunten:

Kwetsbaarheid als koers

Ieder mens telt, iedereen is het waard om naar om te zien. Onze focus ligt op projecten voor kwetsbare mensen die het zonder hulp niet redden. Hier lees je wat we daar precies onder verstaan.

Vrijwillige inzet

De inzet van vrijwilligers bij jouw initiatief is een harde eis. Ze weten als geen ander wat ‘omzien naar elkaar’ betekent. Vrijwilligers werken bovendien als een hefboom. Zij inspireren mensen in hun omgeving om zich ook voor anderen in te zetten. Vaak wordt de geholpene zelf ook vrijwilliger. Gaandeweg vervaagt zelfs het onderscheid tussen wie nu wie helpt. We zorgen voor elkaar, het draait om gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen helper en geholpene.

De kracht van dichtbij en zelfregie

We steunen alleen lokale initiatieven die dicht staan bij de mensen op wie het initiatief zich richt en die in Nederland plaatsvinden (én we steunen aanvragen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk). Kansfonds neemt mensen geen verantwoordelijkheid uit handen, we dragen via de projecten juist bij aan zelfregie, eigen kracht en waardigheid van kwetsbare mensen. Hulp die dichtbij en persoonlijk is, heeft het meeste effect.

Verbondenheid

Niemand leeft voor zichzelf. Daarom brengen we bewust mensen samen via de projecten die we steunen. We steunen initiatieven die lange termijnverbindingen van nieuwe of bestaande sociale netwerken faciliteren.

Welke projecten en organisaties steunen wij niet?

1. Kortdurende en eendaagse activiteiten

We steunen alleen initiatieven die lange termijnverbindingen faciliteren.

2. Jubilea, seminars en congressen

Naast jubilea, seminars en congressen, komen ook activiteiten zoals onderzoek, publicaties en studiekosten niet in aanmerking voor steun.

3. Documentaires en films

De ontwikkeling van documentaires en films steunen wij niet.

4. Projecten primair gericht op cultuur, milieu, sport, gezondheid en onderwijs

Projecten die primair daarop gericht zijn, komen niet in aanmerking voor onze steun.

5. Politiek getinte of evangeliserende projecten

komen niet in aanmerking voor onze steun.

6. Structurele exploitatiekosten

Ook niet-projectgebonden salariskosten komen niet in aanmerking voor onze steun.

7. Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting

Bijvoorbeeld van buurthuizen en multifunctionele centra.

8. Kosten voor aanbestedingstrajecten

Wij financieren geen aanbestedingstrajecten.

9. Inrichting van de openbare ruimten

Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van de overheid. Ook zien wij vanuit onze ervaring dat alleen beschikbaarheid van een voorziening niet substantieel bijdraagt aan de participatie van kwetsbare mensen.

10. Financiering achteraf

Kosten die al gemaakt zijn voor projecten die al gestart zijn.

11. Buurt- en wijkontwikkeling

De enige projecten in buurten die Kansfonds wél financiert, zijn initiatieven die zich primair richten op kwetsbare mensen. Er zijn andere fondsen die zich wel inzetten op buurt- en wijkontwikkeling, bijvoorbeeld het Oranje Fonds.

12. Medische en geestelijke zorg voor mensen met een (ernstige) ziekte

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld hospices voor dak- en thuislozen.

13. Kleinschalige woonvormen

Kansfonds heeft jarenlang fors bijgedragen aan de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen en daarmee een impuls gegeven aan deze nieuwe vorm van zorg. Wij kiezen ervoor ons nu te richten op andere vernieuwende initiatieven.

14. Overheden of overheidsinstellingen

Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties kunnen geen aanvraag bij Kansfonds indienen.

15. ‘Vrienden Van’-stichtingen of fondsenwervingsorganisaties

Tot slot dragen we niet bij aan ‘Vrienden Van’-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving.

Aanvullende richtlijnen: aanpak en uitvoering van het project

Is er een financiële noodzaak voor onze bijdrage?

Met onze bijdrage willen we het verschil maken. Daarom selecteren we projecten die zonder onze bijdrage niet tot stand kunnen komen. We financieren zelden de totale kosten van een project, omdat we waarde hechten aan een breed draagvlak voor een project. Ook financieel. Bij grote projecten is de betrokkenheid van meerdere financiers daarom belangrijk. Waar we verder op letten is een eigen bijdrage van je organisatie. Onze bijdragen variëren van € 500 tot € 250.000.

Is de voorgestelde aanpak effectief en passend?

Wanneer we een aanvraag beoordelen, willen we graag overtuigd zijn dat de gekozen aanpak effectief is en aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Daarom kijken we naar de volgende zaken:

  • Is er een aantoonbare behoefte bij de doelgroep aan dit project?
  • Wordt de doelgroep zoveel mogelijk actief betrokken bij de activiteiten?
  • Is de voorgestelde aanpak een goede manier om het vraagstuk aan te pakken? We kijken hierbij of de aanpak logisch is en of er eventueel bewijs is dat de aanpak werkt.
  • Is uw organisatie de aangewezen organisatie om dit project uit te voeren?
  • Heeft uw organisatie voldoende uitvoeringscapaciteit?
  • Heeft het project een duurzaam effect?
Wat zijn de risico's?

Uit ervaring weten we welke factoren leiden tot succes van een project, maar ook welke factoren problemen kunnen opleveren. Daarom staan we stil bij potentiële risico’s door naar de volgende criteria te kijken:

  • Is de organisatiestructuur op orde? Kansfonds ondersteunt projecten van organisaties met een onafhankelijk bestuur. Dit betekent dat het bestuur los staat van de uitvoering en dat er tussen bestuur en uitvoering en binnen het bestuur geen familiaire of relationele banden bestaan. Het minimumaantal bestuursleden is drie.
  • Is het plan haalbaar en uitvoerbaar?
  • Is er voldoende expertise aanwezig om de plannen uit te voeren?
  • Belangrijk is ook dat we zicht krijgen op de toekomst van het project: hoe gaat het project verder als tijdelijke bijdragen zoals de onze ophouden? Kan het project zichzelf bedruipen of kan het worden ingebed bij gemeenten of andere organisaties?
Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Heeft je organisatie een meldpunt grensoverschrijdend gedrag? Kansfonds vindt het belangrijk dat projectpartners beschikken over een meldpunt waar cliënten terechtkunnen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Bij het meldpunt kunnen dergelijke meldingen ten aanzien van de mensen van de organisatie op een veilige, vertrouwelijk en laagdrempelige manier door iedereen worden gedaan.

Welke organisaties kunnen een aanvraag indienen?

Zonder winstoogmerk en met een onafhankelijk bestuur

We dragen alleen bij aan organisaties zonder winstoogmerk, in de praktijk zijn dat veelal stichtingen en verenigingen met een onafhankelijk bestuur. BV’s zijn bijna altijd uitgesloten, net als privépersonen.

Van alle achtergronden en gezindten

Kansfonds is er voor organisaties en initiatieven van allerlei gezindten, ideeën en achtergronden.

Koepelorganisaties alleen in hoge uitzondering

Alleen in hoge uitzondering ondersteunen wij nog een koepelorganisatie: indien dit de effectiviteit van de lokale organisaties ten goede komt.

Welzijn en zorg buiten de reguliere financiering

Grotere, professionele instellingen op het terrein van zorg en welzijn kunnen alleen een aanvraag indienen als ze duidelijk kunnen maken dat hun project buiten de reguliere financiering valt.

Voor welk type financiering kun je een aanvraag indienen?

Startbijdrage voor exploitatiekosten en/of (eenmalige) investeringen voor een project met een start- en einddatum

Kansfonds financiert geen exploitatiekosten van reeds bestaande projecten. Om de initiatieven die we ondersteunen de kans te geven zich te ontwikkelen en structureel (financieel) te borgen, ondersteunen wij een initiatief voor maximaal vier tot vijf jaar.

Overbruggingsfinanciering

Kansfonds draagt in principe alleen bij aan de start of doorontwikkeling van een project. Soms heeft een organisatie echter een tijdelijk en onvoorzien financieel tekort. Ook in deze situatie kan Kansfonds in sommige gevallen bijdragen. Dat kan alleen als het gaat om activiteiten die anders niet door dreigen te gaan, die naadloos aansluiten bij onze missie en wanneer het financiële tekort aantoonbaar van tijdelijke aard is en er op korte termijn een andere oplossing voorzien is.

Past jouw project bij Kansfonds?

Als jouw project voldoet aan deze richtlijnen, kun je een vooraanvraag indienen. Lees er meer over in het stappenplan.

Terug naar het stappenplan