Missie

Veel kwetsbare mensen zouden het niet redden als er niemand naar hen omziet. Gelukkig zijn er mensen die dat niet laten gebeuren. Ze vinden het – net als wij – ondenkbaar om níét te helpen. Daarom helpt Kansfonds hun initiatieven mogelijk maken, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken.

Wat is het probleem?

Elk jaar raken talloze mensen in onze samenleving achterop en buitengesloten. Mensen om wie niemand zich bekommert. Die worstelen met zulke complexe problemen, dat ze niet meer passen in regels en voorzieningen. Die de zorg mijden. En die niemand meer hebben die gelooft in wat ze wél kunnen. Deze mensen – jong en oud – zijn vastgelopen in het leven, om welke reden ook. Ze zijn in een uitzichtloze situatie beland, waarin zij op eigen kracht en zonder hulp nauwelijks verandering kunnen brengen. Tenzij er iemand naar hen omkijkt en in ze gelooft.

Onze missie

Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereiken we door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar.

Onze visie

Wij geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen.

Wat we inbrengen

Dit is wat we inbrengen om ons doel te bereiken:

  • Geld om sociale initiatieven mogelijk te maken
  • Onze expertise die ons in staat stelt om kansrijke projecten te herkennen en verder te brengen
  • Onze netwerken waarmee we mensen samenbrengen rond initiatieven en maatschappelijke uitdagingen

Voor de ontwikkeling van ons fonds is het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 onze leidraad.

Kansfonds-aanpak

Onze strategie is om veelbelovende sociale initiatieven te vinden en verder te brengen. Het gaat dan specifiek om projecten die de kwetsbaarsten krachtiger maken door de hulpbronnen in henzelf en hun omgeving te versterken.

Ook zet Kansfonds versnellers in om urgente maatschappelijke problemen in de samenleving meer programmatisch op te pakken. We investeren langere tijd in vernieuwende initiatieven, wisselen tussen de projecten kennis en ervaring uit en we doen onderzoek naar wat werkt. Zo zetten we vaart achter de verbeteringen die zo hard nodig zijn. Op dit moment hebben we twee versnellers: (1) opgroeien in armoede en (2) zwerfjongeren.

Opbrengsten

In hoeverre zijn de kwetsbaarsten geholpen met de projecten? Lukt het ze om weer meer mee te doen, doordat anderen naar hen omzien? In 2015 hebben we ons georiënteerd op hoe we de outcome en impact van wat we doen goed in kaart kunnen brengen. Daarvoor hebben we de hulp ingeschakeld van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. In 2016 gaan we daarmee verder, zodat we In 2017 met de evaluatiemethodiek kunnen werken.

Plek in de maatschappelijke keten

In de zorg voor de kwetsbaren hebben meerdere partijen een rol, zoals de gemeenten, de zorgverzekeraars, zorgvoorzieningen en maatschappelijke organisaties. En ook de burgers zelf. Insteek van het overheidsbeleid is dat iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Talloze kwetsbare mensen redden het in die context niet. Daarom springen we in door initiatieven mogelijk te maken waarin mensen juist omzien naar de kwetsbaarsten. We helpen deze initiatieven op weg, waarna ze zelf verder kunnen. We leggen verbinding, zodat de initiatieven elkaar versterken. En we delen de opbrengsten en inzichten, zodat de keten zich daarmee kan versterken in de zorg voor de kwetsbaren.

Wat heeft Kansfonds het afgelopen jaar bereikt?

In ons jaarverslag vindt u informatie over wat Kansfonds in 2018 heeft bereikt.