Onze organisatie

Kansfonds is volop in ontwikkeling. Voortdurend kijken we naar hoe de organisatie nog beter kan, zodat we goed in staat zijn om onze missie te vervullen. Daarom streven we naar een organisatie die afgesteld is op onze fondsstrategie. Met een professioneel bureauteam dat slagvaardig zijn doelen nastreeft. Een kundig bestuur dat meedenkt. En adviescommissies die ons scherp houden.

Medewerkers

Bij Kansfonds werken we met een relatief klein, bevlogen en professioneel team. De organisatie is zo ingericht dat we ons daadkrachtig kunnen richten op onze taken. Het bureau staat onder leiding van de directeur. Ons team bestaat uit projectadviseurs, die expert zijn in het beoordelen en behandelen van projectaanvragen, professionals op het terrein van communicatie en fondsenwerving, en collega’s die ondersteuning bieden op administratief en financieel gebied.  

Bestuur

We vinden het als fonds essentieel om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom werken we met een bestuur dat toezicht houdt op de directie (bekijk directiereglement) en dat eindverantwoordelijk is voor het beleid (bekijk bestuursreglement). Het bestuursreglement waarborgt een scheiding tussen toezicht en uitvoering. Ook moeten bestuursleden hun nevenfuncties voorleggen. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen en de bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk. 

Adviescommissies

Kansfonds heeft twee adviescommissies, die ons scherp houden in ons toekenningsbeleid en beleggingsbeleid. Het bestuur benoemt de leden van de adviescommissies voor een periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk.  

Adviescommissie bestedingen

Deze adviescommissie houdt ons scherp in ons toekenningsbeleid en denkt daarin mee. Ze adviseert over projectaanvragen van meer dan € 50.000 en over aanvragen die voor het fonds minder gangbaar zijn. De leden zijn professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en sociale cohesie. Om belangenverstrengeling te voorkomen, verlaat een lid van de adviescommissie de vergadering als er een besluit genomen moet worden over een aanvraag van een organisatie waarbij het lid betrokken is. Hij of zij onthoudt zich van stemming. 

Adviescommissie beleggingen

Kansfonds beschikt over een eigen vermogen. Met het rendement daarop bekostigen we onze organisatie. Zo kunnen we onze inkomsten zo veel mogelijk besteden aan ons doel; een thuis voor iedereen. Om het eigen vermogen zo goed mogelijk in te zetten heeft Kansfonds in 2016 deze adviescommissie opgericht. De commissie doet voorstellen voor het vermogensbeleid en ondersteunt en adviseert het bestuur in de uitvoering daarvan.  

Vergoedingen

De werknemers, inclusief de directeur, zijn ingeschaald volgens de CAO voor Omroeppersoneel. Het salaris van de directeur valt binnen de norm van de Regeling beloning directeuren Goede Doelen Nederland. De bestuursleden en leden van de adviescommissies vervullen hun functie onbezoldigd. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van € 45,- per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer. Kansfonds neemt voor bestuursleden ook de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering op zich.