Gedragscode

Kansfonds hecht veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons fonds werkt of namens ons fonds optreedt. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld, waarin richtlijnen staan waar wij ons aan houden. Hiermee is voor iedereen duidelijk waar wij voor staan.

Voor wie?

We doen ons werk samen met samenwerkingspartners, waaronder projectpartners, donateurs, maatschappelijke partners en mensen uit de doelgroep. Onze samenwerkingspartners kunnen erop vertrouwen dat wij altijd streven naar maximale kwaliteit bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Voor het aanvraagproces wordt er een transparante procedure gehanteerd waarin geen sprake is van belangenverstrengeling of discriminatie en leggen wij volledig, juist en transparant verantwoording af over de besteding van de middelen.

We vinden het belangrijk dat onze projectpartners beschikken over een meldpunt waar mensen uit de doelgroep en vrijwilligers terechtkunnen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Bij het meldpunt kunnen meldingen op een veilige, vertrouwelijk en laagdrempelige wijze door iedereen worden gedaan. De aanwezigheid van dit meldpunt is opgenomen in onze richtlijnen voor aanvragers.

Gedragscode

De gedragscode bestaat uit vier uitgangspunten die leidend zijn in ons handelen.

1. Respectvolle omgang

 • We gaan respectvol met elkaar om.
 • We praten met elkaar, niet over elkaar.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst en niet integer gedrag.
 • We accepteren geen (seksuele) intimidatie, agressie of geweld.
 • We discrimineren niet of maken op geen enkele manier anderszins onderscheid vanwege ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of geaardheid.

2. Openheid en transparantie

 • We zijn open en transparant waar het kan.
 • We houden ons bij de beoordeling van projectaanvragen aan de richtlijnen die op onze website te vinden zijn en wijken alleen gemotiveerd af.
 • We gaan zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke informatie en met privacygegevens.

3. Integriteit

 • We stellen ons onafhankelijk en onpartijdig op.
 • We houden ons aan de wet- en regelgeving en tolereren geen fraude of diefstal.
 • We komen afspraken na.
 • We geven niet toe aan welke druk ook waarmee mensen of organisaties een voorkeursbehandeling willen krijgen.
 • We scheiden privé en zakelijke relaties van elkaar.
 • We zorgen dat er geen (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat.

4. Zorgvuldige omgang met bedrijfsmiddelen

 • We gebruiken informatie en middelen van Kansfonds niet voor persoonlijk voordeel.
 • We gebruiken bedrijfsmiddelen in principe niet privé.
 • We gaan zorgvuldig om met de eigendommen van Kansfonds.

Naast onze eigen gedragscode onderschrijven we de gedragscodes en richtlijnen van de erkenningsregeling van het CBF, de SBF Code Goed Bestuur, ANBI, Fondsen in Nederland en de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

Klachten over samenwerking of het niet naleven van de gedragscode

Ondanks alle zorgvuldigheid kan er iets misgaan in de samenwerking. Daarom werkt Kansfonds met een klachtenprocedure. Ook voor situaties waarin een projectpartner het niet eens is met de beslissing over de projectaanvraag hebben we een speciale procedure.