Klachtenprocedure

Ondanks alle zorgvuldigheid kan er iets misgaan in de samenwerking. Daarom werkt Kansfonds met een klachtenprocedure. Ook voor situaties waarin je het niet eens bent met de beslissing over je projectaanvraag hebben we een speciale procedure.

Klacht over samenwerking of het niet naleven van onze gedragscode

Kansfonds hecht veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons fonds werkt of namens ons fonds optreedt. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld, waarin richtlijnen staan waar wij ons aan houden. Hiermee is voor iedereen duidelijk waar wij voor staan.

Mocht je een klacht hebben over de samenwerking, dan verzoeken wij je hierover eerst contact op te nemen met de betrokken medewerker binnen het fonds. Komen jullie er samen niet uit? Stuur dan een mail naar de directie: h.hulsebosch@kansfonds.nl.

Als je een klacht hebt over het niet naleven van onze gedragscode, dan kun je dit melden bij de directie: h.hulsebosch@kansfonds.nl. Betreft de klacht de directie, stuur dan een mail naar bestuur@kansfonds.nl. We nemen dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twee weken contact met je op.

Vermeende maatschappelijke misstanden kunnen ook worden gemeld bij Huis voor Klokkenluiders. Meestal gaat de situatie dan meerdere mensen aan, komt het regelmatig voor en kan het ernstige gevolgen hebben. De feiten en situaties van de misstand moeten binnen de invloedssfeer van Kansfonds liggen.

Niet eens met beslissing projectaanvraag?

Ben je het niet eens met de beslissing over je aanvraag? Dan is er de mogelijkheid om binnen zes weken een verzoek tot heroverweging in te dienen. Er moet in jouw verzoek dan wel nieuwe en aanvullende informatie staan.

Dien het verzoek tot heroverweging schriftelijk in of per mail (info@kansfonds.nl), onder vermelding van ‘heroverweging’. Vermeld ook het projectnummer. Motiveer duidelijk waarom je het niet eens bent met de beslissing. De directeur wijst een andere projectadviseur aan dan degene die jouw aanvraag de vorige keer heeft behandeld. Deze gaat na of je nieuwe feiten hebt aangedragen. Is dat het geval, dan nemen we de oorspronkelijke projectaanvraag opnieuw in behandeling. We informeren je over het besluit.