Projectaanvraag doen

Wilt u omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving die buitengesloten raken? Dien dan een projectaanvraag in bij Kansfonds. We helpen uw initiatief graag op weg. Leg eerst kort en bondig uw idee aan ons voor door middel van een vooraanvraag. Past uw projectidee bij ons fonds? Dan nodigen we u binnen enkele werkdagen uit om een uitgebreid projectplan in te dienen. Als we uw vooraanvraag afwijzen, is het helaas niet mogelijk om hier bezwaar tegen in te dienen.

Lees de richtlijnen

Zo werkt het

Een aanvraag indienen bij Kansfonds werkt als volgt:

 1. Bekijk de richtlijnen en doe de quickscan.
 2. Doe een vooraanvraag door eerst uw idee kort en bondig aan ons voor te leggen, zonder bijlagen.
 3. Past uw projectidee bij ons fonds? Dan krijgt u binnen enkele werkdagen een uitnodiging om een uitgebreid projectplan in te dienen via Mijn Kansfonds. U krijgt daarvoor een eigen account in ons systeem, waarin u de voortgang van uw aanvraag kunt volgen. Als we uw vooraanvraag afwijzen, is het helaas niet mogelijk om hier bezwaar tegen in te dienen.
 4. Stuur uw projectplan in via Mijn Kansfonds. Daarbij horen diverse documenten, zoals een projectbegroting en een gewaarmerkte kopie van de statuten van uw organisatie. U krijgt een overzicht van de bijlagen die nodig zijn.
 5. U wordt via Mijn Kansfonds op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw aanvraag. Nadat de volledige aanvraag is ingediend, mét alle bijbehorende stukken krijgt u binnen circa drie maanden bericht over het besluit. Mogelijk dat een adviseur tussentijds met u contact opneemt met aanvullende vragen.
 6. Zijn er tussentijds veranderingen die van invloed kunnen zijn op de aanvraag, stuurt u ons dan hierover een bericht via Mijn Kansfonds.

Hulp of advies nodig?

Wilt u overleggen over uw aanvraag? Kansfonds houdt telefonisch spreekuur voor aanvragers, dagelijks van 9.00 – 12.00 uur. Bel (035) 624 96 51. Heeft u vragen over fondsenwerving in het algemeen? Bekijk dan eens de pagina met daarop een online cursus fondsenwerving.

Indienen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk

Kansfonds ondersteunt ook enkele projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat doen we in samenwerking met een aantal andere Nederlandse organisaties, waaronder het Oranje Fonds en Kinderpostzegels. Deze Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (SFC) hebben een eigen aanvraagprocedure. Dien een aanvraag in via SFC

Indienen voor Fonds Omzien naar Elkaar (provincie Limburg)

De Provincie Limburg en Kansfonds zijn de samenwerking aangegaan voor het Fonds ‘Omzien naar elkaar’ dat als Fonds op Naam is ondergebracht bij Kansfonds. Het fonds ´Omzien naar elkaar´ wil de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg verbeteren door burgerinitiatieven te financieren.

Met het Fonds ‘Omzien naar elkaar’ zetten we onder andere in op het vergroten van de kansen van kinderen in armoede. In Limburg groeit één op de 10 kinderen in armoede (bron CBS). Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks is in te lopen. Bovendien hangt armoede samen met gezondheid nu en later.

Graag willen wij onze inzichten uit onze landelijke Versneller ‘Opvoeden & Opgroeien in Armoede’ delen. Daarnaast zouden we in Limburg de krachten willen bundelen om de aandacht voor opgroeien in armoede in de versnelling te zetten. Wij hebben daarvoor financiering, netwerk en kennis ter beschikking. Kortom we willen een impuls geven aan (startende) initiatieven ten behoeve van kinderen in armoede. Lees hier meer (PDF download) over de impuls en de richtlijnen voor het indienen van een aanvraag.

Indienen voor Vitaal houden Katholiek Sociaal Denken

Kansfonds laat zich in haar denken en doen inspireren door (de principes van) het Katholiek Sociaal Denken (KSD). De focus binnen ons reguliere beleid ligt op het directe handelen gericht op het kunnen meedoen van kwetsbaren en/of het voorkomen van kwetsbaarheid. Bij aanvragen binnen het programma KSD is er aandacht voor het waarom van het handelen en de visie achter het handelen. Lees hoe u een aanvraag kunt indienden voor het Vitaal houden KSD.

Indienen voor Suriname

Kansfonds ondersteunt ook in Suriname nog enkele projecten. Het gaat dan om projecten in het binnenland en die bijdragen aan het onderwijs, de gezondheidszorg en de gemeenschap. De activiteiten in Suriname gaan we de komende jaren afbouwen. Lees hoe u tot 2019 een aanvraag kunt indienen voor Suriname

Samen oplopen

Kansfonds ziet zijn aanvragers als samenwerkingspartners. We komen verder als we samen zo veel mogelijk kansen benutten om het project succesvol te laten zijn. Daarom maken we daar per project samenwerkingsafspraken over. Bijvoorbeeld over hoe we het project zichtbaar kunnen maken en hoe we ervan kunnen leren. Ook vragen we vanzelfsprekend een financiële verantwoording om na te gaan of het geld is besteed zoals bedoeld.

Hoe Kansfonds uw aanvraag beoordeelt

Elke aanvraag wordt zorgvuldig gewogen. Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe meer ogen er meekijken naar uw aanvraag. Daarom neemt de beoordeling van grotere projecten wat meer tijd in beslag. Voor toekenningen hoger dan € 50.000 leggen we de aanvraag voor aan de leden van onze adviescommissie. Toekenningen vanaf € 100.000 leggen we voor aan ons bestuur.

Of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage, hangt af van of uw aanvraag voldoet aan de richtlijnen die we als fonds hanteren. Het komt een enkele keer voor dat we geen financiële steun kunnen geven aan projecten die wel voldoen. Dat is het geval als we meer aanvragen binnenkrijgen dan we aan budget beschikbaar hebben.

Vragen over de beslissing?

Mogelijk heeft u behoefte aan een toelichting op het besluit over uw aanvraag. U kunt dan met ons contact opnemen: 035 – 624 96 51. Zorg er wel voor dat u het projectnummer bij de hand hebt.

Niet eens met beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw definitieve aanvraag? Dan is er de mogelijkheid om binnen zes weken een verzoek tot heroverweging in te dienen. Er moet in uw verzoek dan wel nieuwe en aanvullende informatie staan.

Dien het verzoek tot heroverweging schriftelijk in of per mail (info@kansfonds.nl), onder vermelding van ‘heroverweging’. Vermeld ook het projectnummer. Motiveer duidelijk waarom u het niet eens bent met de beslissing. De directeur wijst een andere projectadviseur aan dan degene die uw aanvraag de vorige keer heeft behandeld. Deze gaat na of u nieuwe feiten heeft aangedragen. Is dat het geval, dan nemen we de oorspronkelijke projectaanvraag opnieuw in behandeling. We informeren u over het besluit.

Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen op de beslissing over uw vooraanvraag.

Veel gestelde vragen

Kan ik tegelijkertijd meerdere projectaanvragen indienen?

Kansfonds behandelt bij voorkeur één project per organisatie. Daar kan een uitzondering op gemaakt worden, als uw organisatie ervaring heeft met het uitvoeren van projecten, de organisatie voldoende toegerust is om meerdere projecten tegelijkertijd te kunnen uitvoeren en de projecten inhoudelijk sterk verschillen. We raden u aan van te voren eerst contact met ons op te nemen als u meerdere aanvragen wilt indienen.

Het project is al van start. Kan ik toch een aanvraag indienen?

In principe is dit niet mogelijk, maar in sommige gevallen maken wij een uitzondering. Bijvoorbeeld als het gaat om omvangrijke meerjarenprojecten. Neem in dat geval even contact met ons op.

Welke stukken moet ik meesturen met mijn aanvraag?

Deze documenten hebben wij nodig als bijlage bij uw aanvraag:

 • Gewaarmerkte statuten
 • Een getekend uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
 • De volledige jaarrekeningen van de afgelopen twee boekjaren
 • De lopende exploitatiebegroting
 • Een projectbeschrijving, inclusief gespecificeerde begroting en dekkingsplan
Heb ik invloed op de behandeltermijn?

Het kan zijn dat we u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om tot een besluit te komen. Het bespoedigt de behandeltermijn als u daarop snel reageert.

Hoe snel maakt Kansfonds het geld over?

Wij maken het bedrag over als aan alle voorwaarden is voldaan die gesteld zijn in de toekenningsbrief. Belangrijk is dat u de toekenningsbrief binnen zes weken ondertekent en terugstuurt. Lees de voorwaarden in deze brief dus goed door.

Hoe lang kan ik aanspraak maken op het geld?

Het toegezegde bedrag is voor u beschikbaar tot een jaar na de datum van de toekenningsbrief. Voorziet u dat u deze termijn niet gaat halen? Laat ons dat dan uiterlijk twee maanden voor afloop van de termijn schriftelijk weten – met de reden of motivatie.

Welke fondsen kan ik nog meer benaderen?

Een handig overzicht van alle fondsen in ons land vindt u in het Fondsenboek of op de Kennisbank Filantropie.