Reactie Kansfonds op nieuwe CBS schatting dakloosheid

Vandaag presenteert het CBS haar cijfers over dakloosheid in Nederland. Het CBS stelt dat er begin 2023 30,6 duizend dakloze mensen waren. Een lichte stijging ten opzichte van de cijfers van een jaar eerder. We krijgen regelmatig vragen hoe de CBS cijfers zich verhouden tot cijfers uit de ETHOS telling. Een toelichting in vijf punten.

1. Tellen in plaats van schatten

De cijfers van het CBS zijn een schatting (en geen telling) van dakloosheid op landelijk niveau. Dat geeft een indicatie maar is onvoldoende geschikt om passend beleid te maken. Daarvoor is inzicht in de groep dak- en thuisloze mensen en hun verschillende leefsituaties op lokaal niveau cruciaal. Hoeveel mensen verblijven in de openbare ruimte? Hoeveel vrouwen verblijven uit noodzaak op een camping? Hoeveel jongeren verblijven wisselend bij bekenden op de bank? Dat zijn vragen van gemeenten die zich aanmelden voor de ETHOS telling. Dat is het zicht op de werkelijke omvang en aard van dakloosheid dat veelal nog ontbreekt.

2. Cijfers ontbreken

Een aantal groepen dakloze mensen komen niet voor in de CBS cijfers. Kinderen onder de 18 jaar en mensen ouder dan 65 jaar worden niet meegenomen. Ook mensen zonder verblijfspapieren zitten niet in de schatting van het CBS. Het CBS geeft aan dat hun methode hiervoor niet geschikt is.

3. Minder zichtbare groepen blijven buiten beeld

De methode van het CBS gaat uit van drie administratieve bronnen: mensen die ingeschreven staan bij de dag- en nachtopvang, mensen die een briefadres hebben én een uitkering, en mensen die bekend zijn bij reclasseringsorganisaties. We weten dat een aantal groepen veel minder vaak voorkomt in deze administraties. Bijvoorbeeld; jongeren, vrouwen, arbeidsmigranten of mensen die als zelfredzaam worden beschouwd. Zij verblijven veel vaker in hun eigen netwerk of op plekken die niet geschikt zijn voor bewoning, zoals als een auto, camping of tuinhuis. Of zij hebben bijvoorbeeld wel een briefadres maar geen uitkering, omdat ze wel werk hebben. Naar onze mening doet de methode van bijschatting onvoldoende recht aan de diversiteit van dakloze mensen en hun leefsituaties.

4. Het CBS hanteert dezelfde definitie en methode als voorheen

Het CBS geeft aan zich aan te sluiten bij de ETHOS Light definitie van dakloosheid. Deze definitie, die een grotere diversiteit aan leefsituaties meeneemt, is in het Nationaal Actieplan Dakloosheid opgenomen als de leidende definitie van dakloosheid voor Nederland. In de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht is voor het eerst in Nederland deze definitie toegepast.

Het CBS doet een poging te duiden hoe hun cijfers relateren tot ETHOS Light. Dat is in de praktijk ingewikkeld omdat de methode van het CBS vanuit een andere definitie van dakloosheid (feitelijke dakloosheid) is ontwikkeld. Om een voorbeeld te geven: mensen die uit noodzaak verblijven in een kraak woning, camping of tuinhuis (ETHOS categorie 5) vallen niet onder de definitie van feitelijke dakloosheid. Toch wordt beargumenteerd dat deze mensen een theoretische kans maken om in de genoemde administraties voor te komen en dus onderdeel zijn van de schatting. Het is belangrijk te weten dat het CBS haar onderzoekspopulatie en methode nog niet heeft aangepast.

5. De werkelijke omvang is nog onbekend

Wij stellen dat in Nederland het werkelijke zicht op de aard en omvang van dak- en thuisloosheid ontbreekt. Voor dat inzicht is een telling volgens de ETHOS definitie nodig. Op basis van de eerste ETHOS telling kunnen wij nog geen landelijk cijfer geven. Dit jaar doen 55 gemeenten in zes regio’s  mee aan de ETHOS telling. Zo werken wij samen met het Rijk en gemeenten toe naar inzicht in de werkelijke aard en omvang van dak- en thuisloosheid in Nederland.  

Tot slot adviseren wij media en iedereen die schrijft over dakloosheid bij de berichtgeving gebruik te maken van niet stigmatiserende beelden, en te spreken over dakloze mensen i.p.v. daklozen.